Smluvní ujednání

upravující užívání služeb poskytovaných společností Obyvatelé.cz s.r.o.

Následující text je smluvním ujednáním (dále jen Smluvní ujednání), jehož odsouhlasením se uživatel služby www.obyvatele.cz ("dále jen "Uživatel") zavazuje dodržovat pravidla v něm stanovená. V případě porušení Smluvních ujednání kterýmkoliv Uživatelem může provozovatel - společnost Obyvatelé.cz s.r.o. (dále jen Provozovatel) uplatnit opatření obsažená v těchto Smluvních ujednáních.

 1. Služba www.obyvatele.cz (dále jen Služba) je internetová aplikace umožňující online komunikaci v rámci bytových domů, skupiny rodinných domů a obdobných skupin uživatelů.
 2. Uživatel mající zájem o využívání Služby je povinen si v rámci Služby vytvořit uživatelský účet. Vytvoření uživatelského účtu spočívá v zadání uživatelského jména a hesla, vyplnění příslušných osobních údajů, přečtení tohoto Smluvního ujednání a zakliknutí pole "Souhlasím se smluvním ujednáním" umístěného v registračním formuláři.
 3. Pouze registrovaný a řádně přihlášený Uživatel může aktivně využívat Službu
 4. Všichni Uživatelé nesou zodpovědnost za své aktivity spojené s užíváním Služby a souhlasí s tím, že Službu nebudou používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky, Listinou základních práv a svobod, osobnostními právy či právy duševního vlastnictví, porušováním a zasahováním do práva autorského, pravidly používání služeb provozovatele a jeho oprávněnými zájmy, jakož i obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet.
 5. Vkládání osobních údajů v registraci a další vkládání osobních údajů, dat, audiovizuálních souborů atd. je zcela dobrovolné a užívání aplikace jimi není podmíněno. Tyto údaje slouží jako prostředek ke komunikaci v rámci bytového domu, nebo skupiny domů a nebudou použity k žádným dalším účelům s výjimkami stanovenými těmito podmínkami. Uživatel je povinen udržovat své přihlašovací údaje (uživatelské jméno a heslo) a údaje svého vchodu v tajnosti. Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití identifikačních údajů uživatele vzniklé jeho neopatrností či porušením tohoto Smluvního ujednání.
 6. Uživatel souhlasí s tím, že údaje, které o své osobě zadá do Služby, vyjma uživatelského hesla, budou viditelné pro ostatní Uživatele v rámci vchodu, nebo seskupení vchodů.
 7. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů služby provozovatelem služby a jeho partnerů pro rozvoj a provoz služby.
 8. Provozovatel Služby nenese žádnou odpovědnost za obsah stránek vchodů a jejich případné veřejné publikace. Za obsah stránek jsou plně odpovědní Uživatelé, jejichž uživatelské účty se k těmto stránkám vztahují. Tím není dotčeno ustanovení o odstranění uživatelských účtů či smazání vchodu při nedodržení pravidel stanovených tímto Smluvním ujednáním.
 9. Uživatel je povinen vždy respektovat práva třetích osob, zejména při nakládání s audiovizuálními díly, fotografiemi a obdobnými díly. Veškerou odpovědnost za případné neoprávněné nakládání s takovými předměty nese výhradně Uživatel.
 10. Provozovatel je oprávněn zrušit uživatelský účet a/nebo smazat účet vchodu, pokud
  1. Uživatel používá služby v rozporu s dobrými mravy, právními předpisy a obecně uznávanými etickými a morálními principy a obecně uznávanými pravidly používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet nebo má sloužit k páchání trestné činnosti (nebo napomáhání k páchání trestné činnosti), přestupků či jiných deliktů.
  2. Uživatel bude užívat služby ke komerčním a jiným účelům, které by mohly v konečných důsledcích poškodit Provozovatele.
  3. Uživatel zneužívá, blokuje, modifikuje či jinak mění jakoukoliv součást Služby
  4. Se Uživatel pokusil narušit stabilitu, chod nebo data Služby
  5. Uživatel používá aplikaci k šíření komerčního softwaru či jiného nelegálního obsahu chráněného právními předpisy, nebo jej používá k nelegálnímu šíření takového obsahu bez souhlasu autora nebo jiné osoby vykonávající majetková práva.
  6. Se Provozovatel domnívá, že uživatel porušuje chráněná práva Provozovatele nebo třetích osob jiným způsobem než je uvedeno v předchozích bodech.
 11. Uživatel nemá nárok na jakoukoli náhradu v souvislosti se zrušením uživatelského účtu.
 12. Provozovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do aplikace, změn a úprav bez nutnosti předchozího oznámení uživatelům.
 13. Provozovatel nenese odpovědnost za:
  1. Případnou nefunkčnost, nedostupnost či špatnou dostupnost Služby
  2. Případný únik informací o Uživateli
  3. Případnou ztrátu nebo poškození dat, jež Uživatel ve Službě vytvořil nebo uložil
  4. Jakýkoliv jiný následek používání Služby
 14. Provozovatel nemůže zaručit, že používání Služby povede k lepším sousedským vztahům.
 15. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu tohoto Smluvního ujednání.
 16. Potvrzením tohoto Smluvního ujednání uděluje Uživatel souhlas společnosti Obyvatelé.cz s.r.o., IČ 28498003, se sídlem Praha 9, Sokolovská 270/201, PSČ 190 00 jakožto správci se zpracováním jeho osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů pro marketingové účely správce, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 10-ti let s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Souhlas platí rovněž pro správcem pověřené zpracovatele. Uživatel bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.
 17. Uživatel tímto ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti souhlasí s tím, že Provozovatel bude oprávněn zasílat Uživateli Služby jakékoli emailové zprávy, obsahující informace o novinkách, které Služba nabízí, o novinkách, které nabízejí ostatní služby provozované provozovatelem, a o produktech třetích osob.
 18. Uživatel tímto ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti souhlasí s tím, že Provozovatel je oprávněn připojovat na závěr odesílaných a/nebo přijímaných zpráv odkazy ve formě URL doprovázené reklamními slogany (tzv. reklamní patička, reklamní sdělení).
 19. Uživatel souhlasí s umístěním reklam na stránkách Služby
 20. Provozovatel nenese odpovědnost za škody, které Uživateli vzniknou, pokud Uživatel nebude včas informován o případných jakýchkoliv změnách.
 21. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu tohoto Smluvního ujednání a to i bez předchozího upozornění.